Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
5 postów 40 komentarzy

Moje komentarze

 • Szczyt bezczelności prokuratorów
  „Znieważenie” jest skutkiem przyczyny, czyli niekończącej się obstrukcji
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Szczyt bezczelności prokuratorów
  „Znieważenie” jest skutkiem przyczyny, czyli niekończącej się obstrukcji
  Polska nie jest państwem prawa
 • Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka
  Art. 30.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
  Art. 31.
  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

  Art. 38.
  Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
  Art. 39.
  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  Art. 41.
  1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
  2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
  3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
  4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
  5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

  Art. 47.
  Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Sygn. akt I Co 441/16
  Sąd właściwy
  za pośrednictwem
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

  SKARGA
  na przewlekłość postępowania przed Sądem

  Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o:
  1. stwierdzenie, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie pod sygnaturą I Co 441/16 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu doszło do przewlekłości postępowania.
  2. zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.
  3. Zasądzenie od Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

  Uzasadnienie

  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
  Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić faktycznie winnego.

  Postanowienie II S 12/18 z dnia 9 maja 2018 r. jest nieważne z mocy prawa (art. 58 k.c., art. 9 ustawy o skardze).
  Po pierwsze, Wojciech Damaszko jest w konflikcie ze mną, wszczęto śledztwo w sprawie rzekomego znieważenia przeze mnie jego osoby, jako byłego Prezesa SO.
  Również Beata Glazar oraz Sylwia Bańka-Mrozewska nie są nieuwikłane w tą obstrukcję od jedenastu lat, brały udział w decyzjach (żaden sędzia jeleniogórski nie będzie bezstronny).
  Nikt nie może być sędzią w swojej sprawie.

  Po drugie,. Wojciech Damaszko i sp. kłamią, zważając co następuje: „Nie jest to jednak spełnienie wymogów jakie zostały nałożone w powołanym już art. 6 ust. 2 ustawy, w związku z czym skargę należało odrzucić.” i odwracając kota ogonem.
  To nie ja mam się wyspowiadać, jakie trudności i dlaczego sądy dolnośląskie w odróżnieniu od sądów małopolskich i warmińsko-mazurskich nie potrafią rozstrzygnąć egzekucji w dwa miesiące w jedynie słusznym trybie art.1049 k.p.c., tylko uporczywie nękają mnie przez jedenaście lat przepisem nie zasługującym na uwzględnienie, przewidzianym sporadycznie do czynności niezastępowalnych (art. 1050 k.p.c.). Nie znam stanowiska strony pozwanej, a przepis art. 6 w zw. z art. 2 ustawy o skardze tego wymaga.
  Żądam udzielenia mi (art. 5 k.c., art. 3 k.p.c.) odpowiedzi:
  Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, nie uznając uchwały SN III CZP 23/06? Jaką wykładnią prawa kieruje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze?
  Sąd zaniechał etapów stosowania prawa (Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną).

  Co do wskazania niezasadnej przewlekłości, to wyręczając sąd przypominam:
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nadużyli zasady dyspozycyjności wielokrotnie. Postępowanie II Cz 675/17 w związku z I Co 441/16 SR, było w świetle prawa bezpodstawne, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013 dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 i egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Droga sądowa rozpatrzenia ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.
  Kolejna przerwa, to jest zapowietrzenie się rzekomych sędziów, niezamienienia grzywny 2.000 zł z postępowania I Co 441/16 na cztery dni aresztu. Grzegorz Niedźwiecki nie wykonał narzuconego mu zobowiązania, a prawo nakłada obligatoryjny obowiązek zamienienia „grzywny” na areszt. Ta obstrukcja trwa rok czasu. To tylko skrót tych manewrów (o kradzieży komputera organizacji społecznej i zakłócaniu miru domowego nie wspomnę) ludzi, którzy powinni siedzieć w więzieniu, a nie osądzać innych.
  Top są mikro wątki, sąd ma obowiązek wylegitymizować zasadność jedenastu lat znęcania się. Tego prawnie nie uczynił. Jaki czasokres zdaniem sędziów będzie przyzwoity i niezbędny do zakończenia sprawy? Żądam odpowiedzi.

  Szersze uzasadnienie stanowią załączniki skargi z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  Skutkiem przewlekłości jest przyczyna, czyli nieetyczne i niezgodne z prawem postępowanie sędziów. Sąd przemilczał te okoliczności.
  Dariusz Rola kowarski Tomasz Komenda?
 • nkwd
  jeleniogórscy sędziwie socjopatie mają we krwi...
  Dariusz Rola kowarski Tomasz Komenda?
 • Prof. Banaszak
  sędziemu nie wolno krytykować władz ani aktów prawnych

  http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-banaszak-sedziemu-nie-wolno-krytykowac-wladz-ani-aktow-prawnych
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • Zniszczono mu życie.
  Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz patrzeć w lustra - mówił Komenda o swoim skazaniu.
  Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda
 • ISIS
  To jest skandal bezprecedensowy. Jakie normy prawa dopuszczają prowadzenie prostej egzekucji przez jedenaście lat, niestosowanie prawa procesowego i zabijanie rodziny, gwałcenie fundamentalnych praw człowieka?
  Ten przypadek, pokazuje że składanie środków odwoławczych mija się z celem, bo prawo nie funkcjonuje. „Niezawiśli” sędziowie w nosie mają ustanowione prawo procesowe i prawo do obrony. Unicestwiają przepisy. Kierują się prawem represji, prawem zwyrodnialców. Zamiast nabrać pokory, przeprosić, to mataczą, konfabulują i chcą jeszcze dobić fałszywkami odwracając kota ogonem. Niczym gestapo.
  Km są ludzie, dla których życie człowieka nic nie znaczy?
  3598 dzień represjonowany
 • jedenaście lat egzekucji niskomplikowanej...
  Dwa miesiące SO Elbląg, Jelenia Góra potrzebuje koniecznie póki co jedenaście lat przewlekać egzekucję. gdzie w tym wszystkim etyka.
  Co na to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro?
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 16:17:43 Proszę o pomoc
  Do przedmiotowej sprawy mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące kwestię sposobu uzyskiwania informacji o sprawie przez strony postępowania sądowego, w tym dostępu do stron postępowania do akt sprawy. Przepisy wymienionej ustawy wskazują także środki zaskarżenia w celu ochrony interesów poszczególnych stron postępowania.

  Wniosek brzmiał:
  „Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?”

  Odpowiedź Sądu Rejonowego:
  …wniosek nie może być rozstrzygnięty w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż ustawa nie znajduje w tym przypadku zastosowania, nie jest bowiem spełniony jej zakres przedmiotowy, żądane informacje nie odnoszą się do sfery faktów, tylko dotyczą sfery stosowania prawa.


  Pytanie:
  Jaki przepis kodeksu postępowania cywilnego (lub innej ustawy) nakazuje Sądowi udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące sfery stosowania prawa?
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Roztargnienie
  Prokurator zaje... komputer przez roztargnienie. Policja przez roztargnienie wzięła nie ten komputer co trzeba...
  Niezawisłe gangsterstwo
 • To jest ciekawy przypadek
  Sędziowie się obrazili, że jedenaście lat gnębią człowieka...
  Protest w/s bolszewizmu
 • Pozbawić majątku do czwartego pokolenia
  Za kradzież 50 zł usunęli sędziego z zawodu, to co powinni zrobić z sędziami za kradzież 11 lat życia i zbrodnie z Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Prokuratorzy to darmozjady
  Utrzymywanie organów ścigania to przestępstwo z art. 296 kk
  Wymiar sprawiedliwości to polskie obozy śmierci
 • @Mariusz G. 21:05:59
  Bolszewicy mówili zawsze, że naród nie ma głosu i prawo to my...
  Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji
 • WYROKI TRYBUNAŁU NARODOWEGO
  Kolejnym skazanym będzie Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, jeśli nas nie wysłucha, nie wprowadzi realnej, prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i nie rozliczy skorumpowanych funkcjonariuszy. Przyjdzie czas, że wyroki wejdą w życie.
  http://trybunal-narodowy.pl/wyroki-trybunalu-narodowego/

  PREZES
  Trybunału Narodowego
  z siedzibą w Jeleniej Górze

  Grzegorz Niedźwiecki
  Monetarne Pacta Conventa
 • WYROKI TRYBUNAŁU NARODOWEGO
  Kolejnym skazanym będzie Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, jeśli nas nie wysłucha, nie wprowadzi realnej, prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i nie rozliczy skorumpowanych funkcjonariuszy. Przyjdzie czas, że wyroki wejdą w życie.
  http://trybunal-narodowy.pl/wyroki-trybunalu-narodowego/

  PREZES
  Trybunału Narodowego
  z siedzibą w Jeleniej Górze

  Grzegorz Niedźwiecki
  Obrońcy szamba sądowego
 • Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – SSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz
  Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości zmian kadrowych dokonano ze względu na "potrzebę poprawy sprawności sądów". Żeby teoria stała się praktyką, żeby zmiany weszły w życie, trzeba odwołać Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszką Kałużną-Rudowicz, bo skandaliczna, bezzasadna przewlekłość postępowań sądowych, ze szkodą dla interesu prywatnego i publicznego, jest jej umyślną winą. Jak nowi prezesi będą grać tylko na chlebodawcę, a nie realizować zasad sprawiedliwości i etyki, to trzeba będzie odwołać Ministra Sprawiedliwości.
  Życzenia świąteczne
 • Zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi
  https://www.youtube.com/watch?v=WSd1mKfeTqA
  Rozporządzenie
 • Odważ się być mądrym
  http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/
  Zbigniew Ziobro – capo di tutti capi

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930